Vanaheim Chronicles PVP Server [PL / EN] - Harvest x2 / 160 lvl / Thrall Wars, Quests, Marketplace

On the search list you can find on name : Vanaheim Chronicles - Harvest x2 / 160 lvl / Quests, Marketplace

Server have mods on so in game you need to mark search option “Show Servers with Mods” to find it and just tap in on search Vanaheim.

IP: 176.57.140.54:28700

Changes

 1. Currency
 2. Minimap
 3. The Village Of Exiles
 • quests
 • merchants
 • tavern
 • factions (3 factions)
 • marketplace
 • NPC caravan – transfers to the main camps on the map
 • NPC cartographer – he will let you exchange scraps of parchment for parts of the map and parts of the map for the map
 • NPC exchanging fragments of the key for the whole key
 • NPC banker
 1. Explosive jars
 • manufacturing cost change: 1 jug, 125 units of tar, 50 dragon powders, 1 piece of power
 1. Fireballs (trebuchet)
 • when a projectile hits the target, it creates a sphere in which it is impossible to build/rebuild structures for 25 minutes
 1. Villages that can be captured
 • village locations: desert, jungle, mounds
 • each near an obelisk
 • when you are capturing a village, you get 1-5 units of gold every 20 minutes
 • you will be informed when someone attacks your village
 1. Veteran token - you get one for killing:
 • another player
 • bosses
 1. The server is pvp, and pvb works 24/7. You can protect your base by building protective stones:
 • it protects your base like a mitra bubble
 • cost: 1 key, 10 pearls, 25 corrupt powders and 200 contaminated stones.
 • it turns off every Saturday and Sunday between 12 p.m. - 10 p.m.
 • it will not turn off at the weekend if you do not log into the game between 12 p.m. and 10 p.m. (not tested yet)
 • you can buy a protective stone when talking to the statue located on the rock above the village of exiles.
 1. Vanaheim
 • a new village and hunting zone
 • task (level 60 + ) reward - experience, fragments of the key, arrows (40 dmg), a chance for a piece of power
 1. Alternative development
 • from level 60, every 5 levels you get 1 point, which can be spent in the alternative development.
 • this point passively increases your stats.

Other changes:

 • max 160 lvl
 • monster damage increased 4 *
 • life of monsters increased 7 *
 • increased player health
 • 1 life point gives 20 life points
 • elevators faster 4 *
 • bow damage increased 2 *


Użuj buttony połączenie bezpośrednie u dołu wyszukiwarki serwerów i wpisz poniższe IP aby połączyć się z serwerem bez szukania na liście serwerów.

IP: 176.57.140.54:28700

Zmiany

 1. Waluta
 2. Minimapa
 3. Wioska Wygnańców
 • zadanie
 • kupcy
 • tawerna
 • frakcje (3 frakcje)
 • targowisko
 • NPC karawana – przenosi do najważniejszych obozów na mapie
 • NPC kartograf – wymienisz u niego skrawki pergaminu na części mapy oraz części mapy na mapę
 • NPC wymieniający odłamki klucza na cały klucz
 • NPC bankier
 1. Wybuchowe słoje
 • zmiana kosztu wytworzenia: 1 dzban, 125 smoły, 50 smoczych proszków, 1 fragment mocy
 1. Ogniste kule (trebusz)
 • gdy pocisk uderzy w cel tworzy sferę w której niemożliwe jest budowanie/odbudowa struktur na 25 minut
 1. Wioski które można zdobywać
 • lokalizacje wsi: pustynia, dżungla, kurhany
  – każda w pobliżu obelisku
 • kiedy zdobywasz wioskę, co 20 minut dostajesz 1-5 sztuk złota
 • zostaniesz pinformowany, gdy ktoś zaatakuje twoją wioskę
 1. Żeton weterana - dostajesz za zabicie:
 • innego gracza
 • bosów
 1. Serwer jest pvp a pvb działa 24/7. Możesz chronić swoją bazę, budując kamienie ochronne:
 • chroni twoją bazę jak bańka mitry
 • koszt: 1 klucz, 10 pereł, 25 spaczonych proszków i 200 skażonych kamieni.
 • wyłącza się w każdą sobotę i niedzielę między 12 - 22
 • nie wyłączy się w weekend, jeśli nie zalogujesz się do gry między 12 a 22 (jeszcze nie testowany)
 • kamień ochronny kupisz rozmawiając z posągiem umieszczonym na skale nad wioską wygnańców.
 1. Vanaheim
 • nowa wioska i strefa polowań
 • zadanie (60 + poziom) nagroda - doświadczenie, fragmenty klucza, strzały (40 dmg), szansa na fragment mocy
 1. Alternatywny rozwój
 • od 60 poziomu co 5 poziomów dostajesz 1 punkt który możesz wydać w alternatywnym rozwoju.
 • punkt ten pasywnie zwiększa twoje statystyki.

Inne zmiany:

 • max 160 lvl
 • zwiększone obrażenia potworów 4 *
 • zwiększone życie potworów 7 *
 • zwiększone zdrowie gracza
 • 1 punkt życia daje 20 punktów życia
 • windy szybsze 4 *
 • obrażenia od łuku zwiększone 2 *

Broken armor

 • 30% durability - yellow color
 • 15% durability - red color

20190725181258_1

Junkyard (legendary items)

 • one item - 15 gold

Fisherman

PVP Zones - shown player location on world map when player enter any NPC camp

Defense obelisk - anti-rally defense - the shield will turn off when someone from the clan logs in to the server.

Shield will turn on when clan members are offline. The shield only works when you are in a clan.

Exception:
Shield will not turn on if the clan has been attacked. The shield checks the position of the last attack. if the attack is within shield range then the shield will not activate for 20 minutes.

When a clan is attacked, it gets information about the attack on the screen and the location of the attack on the map.